VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti NEWAY s.r.o., Wassermannova 1043/7, Praha 5, 152 00, IČ: 0631442,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl CC 280065/MSPH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti NEWAY s. r. o., se sídlem Wassermannova 1043/7, Praha 5, 150 00, identifikační číslo: 06314422 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280065 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, případně smlouvy o dílo, na kterou se podmínky kupní smlouvy použijí analogicky (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) způsobem v těchto obchodních podmínkách uvedeným.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží, případně služeb, umístěná na webové stránce prodávajícího umístěné na internetové adrese newayteam.cz (dále jen „webová stránka“) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Webová stránka obsahuje informace o zboží a poskytovaných službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží (služeb). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (s výjimkou nákladů spojených s dodáním zboží). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží / službě,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží / služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží / služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží / služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2001293385 / 2010 vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je neplátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím – to se netýká produtků šerp, stužek, které po odsouhlasení grafického návrhu jsou závazné.
 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 • V případě objednání maturitních šerp, stužek, skleniček a dalších produktů si je kupující vědom a souhlasí, že standardní doba výroby je maximálně 3 týdny mimo sezónu (leden – srpen), 4 týdny v sezóně (září – prosinec) od schválení grafického návrhu.
 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření kupní smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky.
 
 10. PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ MATURITNÍ PLACHTY
 • Uhrazením objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami, tedy souhlasí s těmito pravidly na využití produktu „maturitní plachta“ v místě konání maturitního plesu.
 • V případě přidání služby „Maturitní plachta“ (dále jen „plachta“) do objednávky je předmětem této Smlouvy závazek Klienta využít produkt na maturitním plese konaném dne, který uvedl v souhrnu objednávky. Toto se týká pouze případů, v nichž si zákazník Plachtu objedná.
 • Prodávající poskytuje Klientovi plachtu na 24 hodin. V tomto časovém rozmezí se domluví kupující s prodávajícím na vrácení plachty. Pokud Klient zdržuje předání plachty zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím částku 490,- za každý započatý den.
 • Strana kupujícího, která se o tomto poškození plachty dozví, to neprodleně oznámí straně druhé. Pokud takto neučiní, nahradí druhé straně škodu vzniklou z tohoto prodlení, či opomenutí v hodnotě 3.000 Kč (slovy: „tři tisíce korun českých“).
 • Pokud dojde k evidentnímu poškození plachty ze strany kupujícího, z nichž při vzniku závazku obě strany vycházely z těchto obchodních podmínek, je oprávněn prodávající vyžadovat po Klientovi náhradu škody, popř. finanční náhradu celé plachty v hodnotě 8.000,- (slovy: „osm tisíc korun českých“).
 • V případě ztráty plachty se kupující zavazuje těmito obchodními podmínkami uhradit celkovou částku v hodnotě 8.000,- do 14 dnů od oznámení. Tato částka může být prodávajícím ponížena, ale pouze v případě, že to prodávající uzná za vhodné.
 
 11. PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ ČERVENÉHO KOBERCE
 • Uhrazením objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami, tedy souhlasíte s těmito pravidly na využití produktu „Červený koberec“ v místě konání maturitního plesu.
 • V případě přidání služby „Červený koberec” (dále jen „koberec“) do objednávky je předmětem této Smlouvy závazek Klienta využít produkt na maturitním plese konaném dne, který uvedl v souhrnu objednávky. Toto se týká pouze případů, v nichž si zákazník koberec objedná.
 • Prodávající poskytuje Klientovi koberec na 24 hodin. V tomto časovém rozmezí se domluví kupující s prodávajícím na vrácení koberce. Pokud Klient zdržuje předání koberce zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím částku 590,- za každý započatý den.
 • Strana kupujícího, která se o tomto poškození koberce dozví, to neprodleně oznámí straně druhé. Pokud takto neučiní, nahradí druhé straně škodu vzniklou z tohoto prodlení, či opomenutí v hodnotě 3.000 Kč (třitisíce korun českých).
 • Pokud dojde k evidentnímu poškození koberce ze strany kupujícího, z nichž při vzniku závazku obě strany vycházely z těchto obchodních podmínek, je oprávněn prodávající vyžadovat po Klientovi náhradu škody, popř. finanční náhradu celho koberce v hodnotě 5.000,- (pěttisíc korun českých).
 • V případě ztráty koberce se kupující zavazuje těmito obchodními podmínkami uhradit celkovou částku v hodnotě 5.000,- do 14 dnů od oznámení. Tato částka může být prodávajícím ponížena, ale pouze v případě, že to prodávající uzná za vhodné.
 

12. PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ FOTOKOUTKU

 • Uhrazením objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami, tedy souhlasíte s těmito pravidly na využití fotokoutku v místě konání maturitní plesu.
 • V případě přidání služby „Fotokoutek“ do objednávky je předmětem této Smlouvy závazek kupujícího využít službu fotokoutku na maturitním plese konaném dne, který uvedl v souhrnu objednávky. Toto se týká pouze případů, v nichž si zákazník fotokoutek objedná.
 • Pokud dojde ke změně okolností ze strany kupujícího, z nichž při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely strany do té míry, že nelze rozumně požadovat zprostředkování služby, povinnost využití fotokoutku zaniká.
 • Strana kupujícího, která se o této podstatné změně okolností dozví, to neprodleně oznámí straně druhé. Pokud takto neučiní, nahradí druhé straně škodu vzniklou z tohoto prodlení, či opomenutí.
 • Ustanovení předešlého článku  se nepoužije, pokud byla změna okolností způsobena jednáním či opomenutím jedné ze stran k tíži druhé strany.
 • Kupující obdrží do e-mailu podmínky, které je nutné schválit, aby mohla být objednávka uskutečněna. V případě nepotvrzení podmínek týden před konáním maturitního plesu má poskytovatel právo zrušit danou objednávku.
 • Pokud kupující nepotvrdí podmínky 48 hodin před akcí a neposkytne plné informace o místě a času konání, považuje se objednávka za zrušenou.
 • Pokud je na místě konání přítomen jiný fotokoutek, strana kupujícího je povina uhradit pokutu 5.000 Kč a nahradit prodávajícímu náklady spojené se zprostředkování fotokoutku.
 

13. SMLUVNÍ POKUTA ZA ZRUŠENÍ FOTOKOUTKU

 • Smluvní pokutu je povinna zaplatit strana kupujícího, která způsobila nemožnost zprostředkování služby. Zejména pokud se jedná o případ, kdy se strana objektivně nesnaží o odstranění Překážky uzavření, či kdy jedna ze stran odmítne zprostředkování fotokoutku.
 • Smluvní pokuta je ve výši 3.000,- Kč, která je dle prohlášení stran vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, přiměřeně vysoká.
 • Závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje smluvní pokutu.
 • Ustanovení o smluvní pokutě je plně oddělitelné od ostatních ustanovení smlouvy a závazky v něm uvedené jsou plně vymahatelné i v případě zániku smlouvy od samého počátku.
 • Tato pravidla nabývají účinnosti dnem odeslání objednávky na fotokoutek prodávajícímu.

KAM TEĎ?